lördag 22 februari 2020

Vårårsmöte på Strömsholms GK - 19 mars

Välkommen till vårårsmöte på Strömsholms GK
Medlemmar i Strömsholms Golfklubb kallas härmed till ordinarie vår-årsmöte
Torsdagen den 19 mars 2020 klockan 19:00.
Lokal: Klubbhuset
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justeramötesprotokollet.
7a.Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7b.Styrelsens redovisning av korta mål för år 2020.
7c.Styrelsens årsredovisning (Resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat – och balansräkning, samt disposition av överskott
respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för den tiden revisionen avser.
11. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
- Styrelsen föreslår att diket på hål Nr.1, läggs igen och eventuellt ersätts meden bunker.
- Styrelsen föreslår att undersöka möjligheten, till att införa
Footgolf på provunder säsongen 2020. Syftet är att få fler medlemmar och gäster.
Bifogar en länk som beskriver lite om Footgolf - https://www.youtube.com/watch?v=uz4dgntyi30&list=RDQM-mpBCkSlrH8&start_radio=1
13.Avtackningar
14.Övriga frågor.
15.Mötets avslutande.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Handlingarna enligt ovan kan rekvireras en vecka före mötet från ulf.knutsson@stromsholmsgolf.se eller så finns de tillgängliga vid årsmötet.

Välkommen!
Styrelsen