fredag 23 februari 2018

Kallelse till vårårsmöte torsdag 15 mars 2018

Medlemmarna i Strömsholms Golfklubb kallas härmed till ordinarie vårårsmöte.

Torsdagen den 15 mars 2018 klockan 19:00.
Lokal: Klubbhuset

Föredragningslista:
1.  Mötets öppnande.
2.  Fastställande av röstlängd för mötet.
3.  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4.  Fastställande av föredragningslista.
5.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  mötesprotokollet.
7a.  Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7b.  Styrelsens redovisning av korta mål för år 2018.
7c.  Styrelsens årsredovisning (Resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
8.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
9.  Fastställande av resultat – och balansräkning, samt disposition av överskott
     respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10.  Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.  Avtackningar
13.  Övriga frågor.
14.  Mötets avslutande.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Handlingarna enligt ovan finns för avhämtning på kansliet eller så finns de tillgängliga vid årsmötet.

Välkomna hälsar
Styrelsen