torsdag 27 februari 2014

Kallelse till vårårsmöte torsdag 20 mars 2014

Medlemmarna i Strömsholms golfklubb kallas härmed till ordinarie vårårsmöte.
Torsdagen den 20 mars 2014 klockan 19.00
Lokal: Klubbhuset

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera    
    mötesprotokollet.
7a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7b. Styrelsens redovisning av korta mål för år 2014.
7c. Styrelsens årsredovisning (Resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
    /räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat – och balansräkning, samt disposition av överskott
    respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Avtackningar
13. Övriga frågor.
14. Mötets avslutande.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Handlingarna enligt ovan finns tillgängliga på kansliet senast den 13 mars och kommer också att finnas tillgängliga vid mötet.

Styrelsen