onsdag 31 oktober 2012

Kallelse höstårsmöte 22 november 2012

Kallelse till ordinarie höstårsmöte 22 november 2012

Medlemmarna i Strömsholms golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Torsdagen den 22 november 2012 klockan 19.00.
Lokal: Klubbhuset Strömsholms GK.

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7 Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
9. Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) Ombud till GDF-möte.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Handlingarna enligt ovan finns för avhämtning på kansliet eller så finns de tillgängliga på årsmötet.

Välkommen till årsmöte hösten 2012.
Styrelsen.