fredag 2 mars 2012

Kallelse till ordinarie vårårsmöte 29 mars 2012

Medlemmarna i Strömsholms Golfklubb kallas härmed till ordinarie vårårsmöte.

Torsdagen den 29 mars 2012 klockan 19.00.

 Lokal: Klubbhuset


Föredragningslista:

1.                Mötets öppnande.
2.                Fastställande av röstlängd för mötet.
3.                Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4.                Fastställande av föredragningslista.
5.                Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6.                Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  mötesprotokollet.
7a.              Styrelsens verksamhets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7b.              Styrelsens redovisning av korta mål för år 2012.
7c.              Styrelsens årsredovisning (Resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
8.                Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9.                Fastställande av resultat – och balansräkning, samt disposition av överskott
                    respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10.              Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
11.              Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.              Avtackningar
13.              a.  Förslag till ändring av stadgar.
                    b.  Övriga frågor.
14.              Mötets avslutande.

                   Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får  
                   fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.  Handlingarna enligt ovan finns tillgängliga på kansliet
                   senast den 22 mars och kommer också att finnas tillgängliga vid mötet.

                   Välkomna  hälsar  Styrelsen.